Kosten besparen met beheersverordeningen

 

Beheersverordeningen vallen binnen de RO Standaarden 2012 onder de Gebiedsgerichte besluiten. De opbouw van deze instrumenten bestaat uit de objecten besluitgebied, besluitvlak en besluitsubvlak. Gebiedsgerichte besluiten zijn vormvrij en kennen derhalve geen verbeelding. Aangezien een analoge verbeelding voor dit instrument verplicht is, wordt geadviseerd voor dit instrument, voor wat betreft de analoge verbeelding, aan te sluiten bij de toelichtende delen van de SVBP2012.

Het digitaliseren van een beheersverordening kan, vanwege het vormvrije karakter, op verschillende manieren ingestoken worden.  Hierdoor is een minimale variant van digitalisering mogelijk, namelijk het opnemen van een besluitvlak welke het vigerend beleid ontsluit. Daarnaast is een maximale variant denkbaar waarbij op het niveau van bestemmingsplannen besluitvlakken en besluitsubvlakken toegekend worden. Tussen deze twee varianten zijn verschillende mogelijkheden denkbaar.

WERKWIJZE
Omdat een beheersverordening uitgaat van de huidige planologische situatie is het vigerend beleid en de bestaande situatie belangrijke gegevens voor dit instrument. Viewpoint streeft naar een duurzame, efficiënte werkwijze waarbij de situatie en eventuele afwijkingen digitaal in beeld worden gebracht en op deze manier voor een evidente kostenbesparing in het werkproces zorgt. In de aanloop naar het bestemmingsplan voor het grondgebied is het aan te raden de digitale inventarisatie in een GIS portaal actueel te houden door afwijkingen en ontwikkelingen toe te voegen aan de beheersverordening. Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn alle juridischeinstrumenten in één oogopslag in beeld, ‘witte vlekken’ worden voorkomen en de foutgevoeligheid geminimaliseerd.

proces

INVENTARISATIE
De digitale veldinventarisatie gebeurt middels een GIS module waarbij vlakken gegenereerd worden die later in het werkproces één op één overgenomen worden als besluitvlak in de beheersverordening. Deze werkwijze zorgt voor tijd- en kostenbesparing in het werkproces.

  1. In een GIS systeem worden op basis van de kadastrale ondergronden vlakken gegenereerd. Er ontstaat nu een ‘patchwork’ van vlakken per perceel die desgewenst samengevoegd worden met meerdere vlakken die samen één perceel vormen.
  2. Aan de kadastrale vlakken worden de BAG gegevens gekoppeld zodat de functie op het perceel zichtbaar wordt. De huidige situatie is nu in beeld. In deze stap wordt een functiekaart opgeleverd. Deze informatie kan analoog (als PDF) of digitaal (in een viewer) worden opgeleverd. Facultatief wordt een uitgebreide digitale veldinventarisatie uitgevoerd of een bureau-inventarisatie worden gedaan.
  3. Naast de huidige situatie kan de vigerende situatie van belang zijn. De situatie wordt op basis van de vigerende bestemmingsplannen digitaal gemaakt en ingevoerd in een GIS module. Ook kunnen hier de afwijkingen opgenomen worden. Dit kan geschieden op basis van analoge informatie, PDF bestanden, CAD of GML bestanden.
  4. Bij een digitale veldinventarisatie worden de kadastrale vlakken (eventueel aangevuld met BAG informatie) door middel van een touchscreen laptop in het veld gekoppeld met waarden (functies, goot- en nokhoogten) die in keuzelijsten vooraf ingevoerd zijn. Als er weinig digitale informatie voorhanden is of het gebied onbekende functies bevat, is een digitale veldinventarisatie aan te bevelen. Bij aanwezigheid van BAG gegevens, luchtfoto’s en vigerende plannen, voldoet eventueel een bureau-inventarisatie. Een tussenvorm bestaat uit een digitale na-inventarisatie waarbij op basis van de bureau-inventarisatie een controle in het veld wordt uitgevoerd. Dat kan een controle van het gehele plangebied zijn of gericht op een aantal specifieke gebieden.
  5. In een GIS module wordt de ‘output’ gecombineerd en eventueel aangevuld. In deze stap kunnen bijvoorbeeld ook luchtfoto’s toegevoegd worden zodat afwijkingen snel gesignaleerd zijn. In deze stap wordt een afwijkingenkaart opgeleverd. De informatie kan analoog (als PDF) of digitaal (in een viewer) worden opgeleverd.

 inventarisatie

DIGITALISERING
Door de veldinventarisatie digitaal uit te voeren kan het verdere werkproces voortvarend worden aangepakt. Op basis van de functiekaart met bestemmingen, eventueel aangepast door de resultaten van de afwijkingenkaart, kunnen de objecten één op één worden overgenomen.

Het plangebied wordt gevuld met besluitvlakken en eventueel aangevuld met besluitsubvlakken. Besluitvlakken kunnen elkaar overlappen en sluiten het besluitgebied dekkend af. Besluitsubvlakken kunnen besluitvlakken willekeurig overlappen. De objecten in de beheersverordening worden gecodeerd met IMRO software en analoog opgebouwd conform de toelichtende delen van de SVBP2012. Bij publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl zal de verbeelding uit grijze vlakken opgebouwd worden. Het is wel mogelijk een (gekleurde) analoge versie als PDF te koppelen. De digitalisering kan op een aantal manieren worden ingestoken, afhankelijk van de gewenste detaillering en gebruiksvriendelijkheid. De fasering bestaat uit opleveringen in de Concept Ontwerp fase (PDF), Definitief Ontwerp (PDF) en Vastgestelde fase (IMRO gecodeerd) voor publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder de mogelijkheden:

  • De besluitvlakken worden gevormd naar de begrenzingen van de vigerende bestemmingsplannen. Dit kunnen er één of meerdere zijn. Aan deze besluitvlakken zijn de voorschriften, toelichting en plankaart als PDF gekoppeld. Besluitsubvlakken worden eventueel gebruikt waar afwijkingen op de vigerende planologische regeling plaatsheeft of ontwikkelingen plaatsvinden.

1

  • Als er voor de digitalisering een uitgebreide digitale inventarisatie plaatsvindt, worden de besluitvlakken één op één overgenomen van de functiekaart. Op deze manier wordt de verbeelding snel en efficiënt opgebouwd. De besluitvlakken krijgen de benaming van de functies, bijvoorbeeld ‘besluitvlak wonen’. Verder bestaat de verbeelding uit besluitsubvlakken die ingezet worden voor de afwijkingen (afwijkende regeling), de belemmeringen (gebiedsaanduidingen) en de waarden (dubbelbestemmingen). De besluitsubvlakken krijgen in dat geval benamingen als ‘besluitsubvlak waarde archeologie’. De inventarisatiekaart met verbeelding wordt als PDF aan het plangebied gekoppeld.

2

  • Een derde optie is om de analogie van bestemmingsplannen (bestemmingen en aanduidingen) door te trekken in de beheersverordeningen. De verbeelding wordt opgebouwd uit besluitvlakken die de enkelbestemmingen vertegenwoordigen. Dubbelbestemmingen, gebiedsaanduidingen, bouwvlakken, aanduidingen en maatvoeringen worden vertaald in besluitsubvlakken die de naamgeving dragen van het bestemmingsplanobject, voorgegaan door ‘besluitsubvlak’. Ook de analoge verbeelding komt overeen met de bestemmingsplanobjecten. 

 3

BEHEER
Door de vorige (digitale) stappen is de meest actuele planologische situatie van het gebied in de GIS module geborgd. Deze geografische informatie is beschikbaar en kan met ontwikkelingen en afwijkingen aangevuld worden door de opdrachtgever zodat de database actueel blijft. In de aanloop naar het opstellen van een herziening of een nieuw bestemmingsplan hoeft een inventarisatie derhalve niet opnieuw plaats te vinden en worden deze kosten bespaard.

Viewpoint kan de geografische informatie in een gebruiksvriendelijk online portaal beschikbaar houden zodat informatie zoals ontwikkelingen en afwijkingen als (geografische) informatie aan de huidige planologische situatie wordt toegevoegd. Bij het opstellen van bestemmingsplannen in het gebied is alle informatie in één online portaal beschikbaar dat bovendien kan worden gekoppeld met landelijke informatiemodellen vanuit bijvoorbeeld www.ruimtelijkeplannen.nl, de Verordening Ruimte van de Provincie of de eigen, gemeentelijke Structuurvisie. Zo zijn alle niveaus van beleidslagen te combineren waardoor de (on) mogelijkheden van een perceel in één oogopslag zichtbaar zijn.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Sander Hoosemans

Adviseur GEO/RO bij Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!