IMWE Welstandsplannen voor iedereen!

Klik hier voor product specifieke informatie over welstandsplannen bij Viewpoint


Uitwerking van de digitale welstandsplannen conform het IMWE

Conform ruimtelijke plannen die volgens het IMRO model worden gerealiseerd, uitwisselbaar en beschikbaar worden gesteld, geldt dat ook Welstandsplannen op meerdere manieren, conform het IMWE, kunnen worden gerealiseerd.  Zowel bij het maken als bij het ontsluiten kan Viewpoint hiervoor maatwerk leveren. Mede doordat diverse platforms in ontwikkeling zijn,  kunnen wij uw organisatie adviseren over de wijze waarop IMWE gecodeerde welstandsplannen bij u kunnen worden gerealiseerd.

Waarom nog welstandsnota’s maken?

Het maken van welstandsplannen en het nut ervan staat in sommige gemeenten stevig ter discussie. Dit varieert van gemeenten die hun welstandsbeleid in zijn geheel (met inbegrip van welstandsnota en –commissie) afschaffen tot en met gemeenten die hun welstandsbeleid een extra impuls geven door het te actualiseren. De gemeentelijke stellingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • voorstanders van welstandsbeleid stellen dat afschaffing van welstandsbeleid leidt tot verloedering van de ruimtelijke omgeving. Hierbij wordt een relatie gelegd naar situaties die in het verleden zijn ontstaan en die door de invoering van welstandsbeleid zijn tegengegaan.
  • tegenstanders van welstandsbeleid zijn van mening dat welstandsbeleid juist leidt tot betutteling en bureaucratie en dat het instrument ruimtelijke-economische ontwikkelingen juist in de weg staat.

Voor beide stellingen geldt dat er reële argumenten zijn te benoemen. Viewpoint is van menig dat het geheel loslaten van enige vorm van welstandsbeleid het gevaar van excessen in de hand werkt die achteraf “maatschappelijk” als niet-wenselijk worden beschouwd. De eerste ad-hoc beleidsmaatregelen die er voor moeten zorgen dat de negatieve effecten teniet worden gedaan, zijn dan te verwachten.

Zowel voor de voorstanders als voor de tegenstanders geldt dat een duidelijk inzicht in de feitelijke situatie en de beoogde situatie gewenst is en blijft.
Voor de gemeente die welstandsplannen blijven maken zal dit onderdeel  blijven uitmaken van het welstandsbeleidsplan. Zij maken een welstandsnota waaraan beleid wordt gekoppeld inclusief een toetsingkader bij omgevingsvergunningen.

Voor gemeenten die geen welstandsbeleid willen voeren, zijn wij van mening dat het realiseren van een welstandsnota  (de twee kaartbeelden met inbegrip van een formulering van de gewenste situatie)  een gefundeerde basis is om het afschaffen van de  “Welstandstoets” dynamisch te kunnen monitoren. Er is dan sprake van een soort beeldkwaliteitskader dat de gemeente bepleit. Met de beschikking hierover kan worden bijgehouden hoeveel situaties ontstaan die leiden tot minder gewenste ontwikkelingen.

Voor beide kampen geldt dat het realiseren van een welstandsnota gebaat is bij het structureel en gestandaardiseerd opzetten van de informatie. Wanneer dit gebeurt wordt de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Welstandsinformatie aanzienlijk verbeterd.

Om dit te kunnen realiseren is er vanuit het project Welstand Transparant, onder leiding van de Federatie Welstand, het IMWE model ontwikkeld. Dit model is grotendeels vergelijkbaar opgezet als het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Wanneer welstandsplannen conform het IMWE-model worden ontwikkeld, is de informatie (zowel de tekst als de kaartbeelden) digitaal eenduidig uitwisselbaar. Ook is het hierdoor mogelijk om met standaard GIS viewers (die deze IMWE informatie kunnen lezen) de welstandsinformatie te ontsluiten. Het voordeel is dat bijvoorbeeld vanuit de locatie waar een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, de welstandsinformatie kan worden gecombineerd met (digitale) bestemmingsplaninformatie.

Door toepassing van het IMWE-model wordt welstandsinformatie voor en door iedereen bruikbaar!

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Ronald van Houtert

Senior Adviseur GEO/ICT bij Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!