BGT vervangt GBKN

De huidige Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) is samen met de kadastrale topografie de meest gebruikte ondergrond door bronhouders voor het realiseren van juridische instrumenten als bestemmingsplan en bijvoorbeeld omgevingsvergunning. De GBKN vormt samen met een aantal andere bestaande en beter bekende registraties zoals de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BKT (Basisregistraties Kadaster en Topografie) de basis voor de nieuwe BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De noodzaak van de BGT vloeit voort uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-overheid (NUP). Met de BGT worden een aantal verbeteringen voorgestaan (bron: www.e-overheid.nl):

-          Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven;

-          Administratieve lastenverlichting;

-          Betere samenwerking binnen de overheid;

-          Kostenbesparing in ketens.

De BGT vervangt per 2015 de GBKN en wordt de nieuwe registratie die objecten als huizen, dijken, wegen en terreinen registreert in een GML bestand. Conform de nieuwe IMGeo vindt uitwisseling en uitbreiding plaats via GML. De BGT maakt onderscheid in drie objecttypen: opdelende vlakken, inrichtende vlakken en meetkundige punten. Opdelende vlakken zijn water,- weg- en terreinelementen en inrichtende vlakken zijn kunstwerk,- pand (op maaiveld niveau),- spoor,- scheiding- en mastelementen.  Door het vastleggen van de data op deze manier maken alle overheden gebruik van dezelfde informatie.

De GBKN is geen vastgelegd model waardoor bronhouders (gemeenten, provincies, waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat e.d.) zelf informatie konden toevoegen aan de basiskaart. Met de komst van de BGT is dit verleden tijd waardoor er een goede basis is voor het inwinnen, beheren en uitwisselen van objectgerichte topografie.

Bij veel gemeenten is de WOZ (Wet waardering Onroerende Zaken) – administratie de basis geweest voor het vullen van de BAG – registratie. Door vervolgens een koppeling te leggen met de BAG en de BGT kunnen de huisnummerdefinities worden overgenomen uit de BAG. Bij een wijziging is direct inzichtelijk voor welke panden deze wijziging gevolgen heeft. Op deze manier is het mogelijk te werken volgens het principe “eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik”.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Sander Hoosemans

Adviseur GEO/RO bij Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!