Viewpoint digitaliseert LIB Schiphol

Viewpoint voert in opdracht van het Ministerie van I&M (voorheen VROM) de opdracht Actualisering LIB: Digitalisering Luchthavenindelingbesluit (LIB) uit. Deze opdracht is tweeledig: in eerste instantie is aan Viewpoint de vraag gesteld om het bestaande LIB uit 2003 te digitaliseren. Wettelijk gezien is dit niet noodzakelijk omdat het LIB juridisch gezien geen ruimtelijk besluit krachtens artikel 4.3. Wro is en daarnaast nog voor de inwerkingtreding van de Wro en Bro is vastgesteld. Omdat het echter wel de kenmerken heeft van een AMvB heeft de Ministerie de wens uitgesproken dit model digitaal te maken. Deze exercitie dient gelijk als leerproces voor het nieuw (digitaal) op te stellen LIB in 2013.

Het huidige LIB bestaat uit vijf bijlagen met geografische data die de hoogtebeperkingen van Schiphol met zowel hellende als horizontale vlakken weergeven maar waarin ook het banenstelsel en de beperkingen met betrekking tot het bouwen wordt weergeven. Deze data is teruggebracht naar de objecttypen die een plantype als de AmvB bevat: besluitgebied, besluitvlak en besluitsubvlak. Voor de verbeelding van het model wordt gebruik gemaakt van de werkafspraak ‘coderen verbeelding vormvrije plannen’.

Een tweede belangrijke doelstelling van de digitalisering van het LIB is het vergemakkelijken van het verwerken van de LIBzones en -regels in de bestemmingsplannen c.q. inpassingsplannen van lagere overheden zodat de doorwerking van het LIB in de lokale planvorming wordt bespoedigd. Hiervoor stelt Viewpoint in nauwe samenwerking met de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer een digitaal ‘proef’ bestemmingsplan op waarmee duidelijk wordt gemaakt dat voor de gebruiker het implementeren van het digitale LIB ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Dit betekent dat er een vertaalslag plaatsvindt om het LIB op een bestemmingsplanachtige wijze te digitaliseren. Randvoorwaarde voor beide doelstellingen is dat het LIB in overeenstemming is met de huidige RO Standaarden. Eventueel volgen hieruit adviezen uit die als wijzigingsvoorstel bij de werkgroep RO Standaarden worden ingediend.

Met de kennis van bovenstaande onderzoeken is het mogelijk om het toekomstige LIB (2013) als zelfstandig instrument raadpleegbaar te maken voor eenieder. Hierbij wordt onderzocht in welke mate er technisch, inhoudelijk en modelmatig verbeteringen mogelijk zijn om de LIB-informatie eenvoudiger en makkelijker te kunnen toetsen/raadplegen. In dit verband is met name de (hoogte)beperkingenkaart te noemen als verbeterpunt. Men moet dan denken aan oplossingen in de hellende vlakken maar ook 3D oplossingen worden onderzocht en getest.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Sander Hoosemans

Adviseur GEO/RO bij Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!